Άρθρο για Άδειες-Γνωστοποίηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Μ. Κρανίδη Portal enikonomia.gr

Λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με γνωστοποίηση, ταχύτητα και ευθύνη

Σήμερα, είναι αλήθεια ότι η διαδικασία αδειοδότησης λειτουργίας επιχειρήσεων-καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος έχει επιταχυνθεί σημαντικά. Η έννοια της «άδειας» λειτουργίας, πρακτικά και νομοθετικά, πλέον αντικαταστάθηκε με τον όρο της «γνωστοποίησης» λειτουργίας για όλες τις κατηγορίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις και προϋποθέσεις πρόσφατων Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ) από Μάιο 2017, οι οποίες βέβαια έρχονται σε συνέχεια προηγούμενης νομοθεσίας από το 2013 η οποία επίσης είχε συμβάλλει στην απλοποίηση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων μαζικής εστίασης, εισάγοντας την έννοια της «γνωστοποίησης» για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πώλησης τροφίμων-ποτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων, η διαδικασία «γνωστοποίησης» αποτελείται από δύο φάσεις, την 1η φάση της βεβαίωσης εγκατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο και την 2η φάση της γνωστοποίησης η οποία αναρτάται-εκδίδεται ηλεκτρονικά, σε συγκεκριμένο εγκεκριμένο ιστότοπο (site) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με κύρια ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο έλεγχος των Υγειονομικών υπηρεσιών πραγματοποιείται μετά την ανάρτηση και έκδοση της γνωστοποίησης ηλεκτρονικά.

Για την 1η φάση απαιτούνται α) η βεβαίωση χρήσεων γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, β) η συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και γ) ένα διάγραμμα χάρτη πχ Google earth. Για την 2η φάση απαιτούνται α) να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του χώρου με τον εξοπλισμό του και β) να συνταχθεί και να ολοκληρωθεί ο φάκελος της γνωστοποίησης με έγγραφα όπως το σχεδιάγραμμά με βεβαίωση κύριας χρήσης και Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας του χώρου, το διάγραμμα ροής επιχείρησης, υπεύθυνη δήλωση αγορανομικά υπευθύνου, κλπ. Με την νέα διαδικασία, η χρονική καθυστέρηση πλέον εστιάζεται στην κατασκευή ή ανακαίνιση του χώρου παρά στην αυτούσια διαδικασία νέας γνωστοποίησης (άδεια), αφού για να αναρτηθεί η γνωστοποίηση ο χώρος πρέπει αν είναι έτοιμος κατασκευαστικά προς λειτουργίας και με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Τόσο για πρακτικούς λόγους άμεσης λειτουργίας όσο και για την μεταγενέστερη αυτοψία και έλεγχο της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Όμως, ταυτόχρονα, με την σημαντική βελτίωση της ταχύτητας έναρξης μιας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυξάνεται η ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και κατ επέκταση των αρμοδίων ειδικών (μηχανικών κλπ.) που συντάσσουν τις μελέτες και το φάκελο της γνωστοποίησης αφού πρέπει να έχουν προβλεφθεί και τηρηθεί οι βασικές προϋποθέσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για αυτό πριν την έναρξη μιας μισθωτικής συμφωνίας είναι απαραίτητοι ορισμένοι προέλεγχοι, είτε από τον ιδιοκτήτη του χώρου ή της επιχείρησης, όπως των χρήσεων γης του ακινήτου, της πολεοδομικής νομιμότητας, της τήρησης του Κτιριοδομικού Κανονισμού και Πυρασφαλείας και της κατασκευαστικής ετοιμότητας του χώρου. Ενώ η μελέτη διαρρύθμισης και λειτουργίας του χώρου πλέον αποτελεί κορυφαίο βήμα αφού ένας προληπτικός προέλεγχος της από τις αρμόδια υπηρεσία Υγειονομικού Ελέγχου πλέον λύνει πολλά μελλοντικά ζητήματα. Σημαντικές δικαιολογίες για μεγάλες καθυστερήσεις την έκδοσης γνωστοποίησης λειτουργίας δεν υπάρχουν εκτός της φάσης μελέτης και κατασκευής, η οποία πρέπει αν είναι άρτια.

Αναμφίβολα, είναι μια θετική εξέλιξη, για την μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και την εξασφάλιση τήρησης βασικών κανόνων και προδιαγραφών λειτουργίας. Είναι η λογική ότι με ηλεκτρονικές διαδικασίας διευκολύνεται η έναρξη μιας επιχείρησης ή λειτουργίας και μετά γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι με τις ανάλογες κυρώσεις. Έτσι προχωρούν ταχύτερα νέες επενδύσεις, μικρές, μεσαίες ή και μεγάλες αλλά διασφαλίζεται και η ορθή και νόμιμη λειτουργία τους. Αν και βέβαια η απλή εφαρμογή της κοινής λογικής, από την νέα επιχείρηση, θέτει εκ των πραγμάτων την τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών αναγκαία συνθήκη για μια διαχρονικά επιτυχημένη και ποιοτική λειτουργία!