Το γραφείο μας αναλαμβάνει σε όλη την επικράτεια, την διοίκηση κατασκευαστικών, μελετητικών, τεχνικών, επενδυτικών και αναπτυξιακών έργων (Project Management) σε κάθε είδους ακίνητα, κατοικίες και επαγγελματικής χρήσης (καταστήματα, γραφεία, κατοικίες, ξενοδοχεία, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, βιοτεχνικά, logistics, κλπ.).

Η υπηρεσία περιλαμβάνει επιγραμματικά τα ακόλουθα στάδια:

  • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
  • ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ
  • ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και οργάνωση των έργων σε όλες τις φάσεις εξέλιξης τους με μοναδικό σκοπό την άρτια εκτέλεση τους σύμφωνα με τους σκοπούς του κύριου του έργου.